Dáša Valachová - advokátka

OBCHODNÉ PRÁVO

 • obchodné spoločností (zakladanie, zmeny, likvidácia a zrušenie spoločnosti), 
 • vyhotovovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv, spracovanie právnych stanovísk a iných právnych dokumentov,
 • vymáhanie pohľadávok (kompletný právny servis od výzvy na úhradu pohľadávky až po jej vymáhanie v exekučnom konaní, 
 • zastupovania klienta v obchodnoprávnych veciach.

OBČIANSKE PRÁVO

 • zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vyhotovovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv a poradenstvo pri ich uzatváraní,
 • rodinné právo - rozvodové konanie, úprava vyživovacích povinností a výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom,
 • právo nehnuteľností - prevody nehnuteľností, zriaďovanie záložných práv a vecných bremien k nehnuteľnostiam, nájom a podnájom nehnuteľností,
 • zastupovanie v občianskoprávnych sporoch.

SPRÁVNE PRÁVO

 • poskytovanie právnych služieb vo veciach územného, stavebného a kolaudačného konania,
 • správne žaloby voči nezákonným rozhodnutiam a postupom orgánov verejnej správy,
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej správy.

PRACOVNÉ PRÁVO

 • tvorba a príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti, pracovných poriadkov,
 • pracovnoprávne poradenstvo.

Poschodie: 1. poschodie/II.NP, prevádzka číslo: 212

R. Jašíka 158/8
958 01  
Partizánske
Úradné hodiny
Pondelok - Piatok09.00 -17.00